Görög-katolikus hittan

2021.01.03

Kedves Szülők!

Kalapemeléssel, tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük Önöket.

Kalapemelést, tiszteletet és nagyrabecsülést érdemelnek, akik jó szívvel elfogadják a gyermekáldást, akik becsületes munkával küzdenek családjuk tisztes megélhetéséért, akik szeretetből fakadó áldozatok sorát hozzák gyermekeik jövőjéért.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy Önök nem csupán gyermekeik boldogulását, de valódi boldogságát akarják szolgálni. Ehhez pedig nem elég megtanulni a világról szóló ismereteket, és nem elég elsajátítani a modern élet kihívásaihoz elengedhetetlenül szükséges készségeket sem. Az emberhez méltó, valóban boldog élethez nem csupán előre - fölfelé is kell tudnunk tekinteni. Mert különben "szélfútta levél a világ", amelyben nem találjuk meg a helyünket.

A magyar oktatási rendszerben az elmúlt esztendő óta kötelező az erkölcstan (más szóval etika) vagy a felekezeti hit- és erkölcstan (röviden: hittan) tantárgy választása. Az iskolai erkölcstan (etika) életszabályokról szól; a hit- és erkölcstan nyilván gazdagabb tartalommal bír: megtanítja a keresztény hit alapjait, és erre építi a boldog élethez utat mutató értékrendet. A görögkatolikus hit- és erkölcstan is tartalmazza mindazokat a tárgyi ismereteket és viselkedési normákat, amelyeket az etika-oktatás fontosnak tart és elmélyít, de mindezek forrását a szeretet Istenében fedezi fel és mutatja be. A gyermeknevelést hivatásának tekintő és azt felelősen végző szülő ezt a többletet felismeri és biztosítja gyermeke számára.

Nyitott és örömteli szívvel hívjuk és várjuk gyermeküket az iskolai órarend keretei között zajló görögkatolikus hit- és erkölcstan (röviden: hittan) órákra. Egyházunk kétezer éves, rendkívül gazdag lelki-szellemi örökség hordozója. Ezt az örökséget bensőséges, családias légkörben, személyes szeretettel, korszerű eszközökkel, az életkori sajátosságoknak megfelelő módon, a szülők partnereiként közvetítjük.

A bizalom minden kapcsolat fundamentuma. Erre alapozva ajánljuk figyelmükbe oktató-nevelő munkánkat, és így várjuk gyermekeiket a görögkatolikus hit- és erkölcstan órákra. Kérjük, ne felejtsenek el az iskolában választásukról nyilatkozni.

Kalapemeléssel, tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

a Magyar Görögkatolikus Egyház oktatásért és hitoktatásért felelős vezetői 

Mennyivel ad többet a görög-katolikus hit- és erkölcstan, mint az erkölcstan?

Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, hol a helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, stb., válaszainkat azonban a Szentírás és egyházunk hagyománya alapján fogalmazzuk meg. A görögkatolikus hit- és erkölcstan megismertet Jézus Krisztus szerető személyével, az Egyház és a Biblia tanításával, közvetíti ősi szertartásaink értékeit, megmutatja a szentségi élet többletét. Tanóráink a kisebbeknél sokszor játékos formában segítik elő, hogy a gyermekek koruknak megfelelően növekedjenek örömben és szeretetben.

Ki tartja a görög-katolikus hit- és erkölcstan órát?

A helyi görög-katolikus lelkész, vagy hitoktató. Iskolánkban Bubrik-Johann Viktória.

Ki járhat görög-katolikus hit- és erkölcstan órára?

Bárki választhatja óráinkat. A jelentkezésnek nem előfeltétele a keresztség.

Mi a jelentkezés útja?

A szülő az iskolában hivatalosan nyilatkozik fenti szándékáról. Az első osztályos gyermekeknél a beiratkozásnál, az ötödik osztályos diákok esetében pedig május 20-ig